Regulamin sklepu internetowego


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług sprzedaży oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną sklep.esterownik.pl oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących klientami sklepu internetowego.

 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.esterownik.pl prowadzony jest przez:

  Edwarda Stasiaka, Sebastiana Charlaka i Macieja Komura, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Elektro-system” s.c., ul. Rychtelskiego 5, 99 – 300 Kutno

  NIP: 775-20-37-883, REGON:611001222, adres poczty elektronicznej: sklep@esterownik.pl, fax: +48 24 3550573.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem postanowień rozdz. XI, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 4. Usługobiorca ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

 5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 7. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.


 1. DEFINICJE

 1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie pojęciami rozumie się:

  1. Regulamin” – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie sklep.esterownik.pl”;

  2. Usługodawca”, „Sprzedawca” – Edward Stasiak, Sebastian Charlak, Maciej Komur, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Elektro-system” s.c., adres korespondencyjny: ul. Rychtelskiego 5, 99 – 300 Kutno, NIP: 775-20-37-883, REGON: 611001222;

  3. Usługobiorca”, „Klient”

   1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
   2. osoba prawna,
   3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - które zawarły lub zamierzają zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

  4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm);

  5. Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827);

  6. Kodeks cywilny” – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

  7. Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu lub Pakietu Punktów zawierana albo zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  8. Sklep Internetowy” – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem sklep.esterownik.pl;

  9. Usługa elektroniczna” - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  10. Zamówienie” – oświadczenie woli składane przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Pakietu Punktów ze Sprzedawcą;

  11. Powiadomienia SMS – usługa polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę do Klientów informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę;

  12. Produkt” – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

  13. Pakiet Punktów” – funkcja dostępna w Sklepie Internetowym, polegająca na zakupie określonej liczby punktów podlegających wymianie na wiadomości SMS w celu skorzystania z usługi „Powiadomienia SMS” w ramach serwisu eSterownik.pl;

  14. Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

  15. dzień roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  16. formularz rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

  17. formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu lub Pakietu Punktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy;

  18. Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 1. W przypadku dokonania zmian Regulaminu katalog definicji może ulec odpowiedniemu rozszerzeniu bądź zawężeniu.


 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Usługami elektronicznymi oferowanymi w ramach Sklepu Internetowego są:

  1. Konto;
  2. Formularz Zamówienia;
  3. Powiadomienia SMS;
  4. Newsletter.
 1. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podawania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@esterownik.pl lub też pisemnie na adres: Elektro-System s.c., 99-300 Kutno, ul. Rychtelskiego 5.

 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie trzech następujących kroków:

  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj”,
  3. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: login, hasło oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku zamiaru korzystania z usługi Powiadomienia SMS również numeru telefonu komórkowego. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia – w takim przypadku Konto zostaje utworzone wraz ze złożeniem zamówienia.

 3. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w chwili złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania przez Usługobiorcę Zamówienia.

 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu lub Pakietu Punktów do elektronicznego koszyka zakupów w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

  1. wypełnieniu Formularza Zamówienia i
  2. kliknięciu na stronie internetowej Sklepu Internetowego pola „Potwierdź zakup
  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przedmiotu Umowy Sprzedaży: Produkt/Produkty, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu/Produktów, sposób płatności. akup Pakietu Punktów wymaga podania w Formularzu Zamówienia numeru telefonu komórkowego właściwego do wysyłania powiadomień SMS w ramach usługi Powiadomienia SMS, określonej w Regulaminie serwisu internetowego eSterownik.pl. W przypadku Klientów niebędących konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i numeru NIP, pod którym działa firma.

 5. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podawania przyczyny rezygnacji z usługi Newslettera poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@esterownik.pl lub też pisemnie na adres: Elektro-System s.c., 99-300 Kutno, ul. Rychtelskiego 5.

 6. Korzystanie z Newslettra następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków:

  1. podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,
  2. kliknięciu pola „Dodaj” oraz
  3. potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług elektronicznych wskazanych powyżej i niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub inne o analogicznych lub wyższych możliwościach technicznych,
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z postanowieniami rozdz. III ust. 5 niniejszego Regulaminu.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie (wraz z podatkami) Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składnia Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej.
  Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalana i zabezpieczana w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT LUB PAKIET PUNKTÓW

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki w przypadku Produktów;

 2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i Płatność” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl w przypadku Produktów i Pakietów Punktów.

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są odpowiednio do dokonanego przez Klienta wyboru za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzone są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 1. PayU.pl – spółka PayU S.A. w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60 – 166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe spółki prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23-08-495;


 1. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta z Klientem Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i Płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 1. przesyłka kurierska;

 2. przesyłka kurierska pobraniowa.

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych na terenie Europy i 21 Dni Roboczych poza Europę, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia przez Klienta podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. w przypadku dokonania zakupu Pakietu Punktów aktywacja Pakietu Punktów do korzystania w ramach usługi „Powiadomienia SMS” w serwisie eSterownik.pl dokonuje się zgodnie z postanowieniem zawartym w rozdz. VII ust. 3 regulaminu serwisu eSterownik.pl.


 1. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (rękojmia).

 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu są określone w dokumencie gwarancyjnym i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej). Udzielona gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Usługobiorcy z tytułu rękojmi.

 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

  1. pisemnie na adres: Elektro-System s.c., 99-300 Kutno, ul. Rychtelskiego 5,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@esterownik.pl.

 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.
  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Usługodawca udostępnia na stronie Sklepu Internetowego wzór formularza reklamacji (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – skorzystanie z formularza Reklamacji nie jest obowiązkowe.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 7. W przypadku, gdy do ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Elektro-System s.c., 99-300 Kutno, ul. Rychtelskiego 5. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady lub rodzaj Produktu, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 8. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w ust. 6 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.


 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Klient będący konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 roku Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 roku Nr 113, poz. 1214);

 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 roku Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, wskazanych w rozdz. III niniejszego Regulaminu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: sklep@esterownik.pl. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu.

 2. Reklamacje spełniające wymagania określone w ust. 1 zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.

 3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.


 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych w ust. 8 niniejszego rozdziału. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać:

  1. pisemnie na adres: Elektro-System s.c., 99-300 Kutno, ul. Rychtelskiego 5;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@esterownik.pl.

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest dodatkowo dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, ostatniej partii lub ostatniej albo
  2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta od chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 3. Konsument ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Elektro-System s.c., 99-300 Kutno, ul. Rychtelskiego 5.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Sprzedawca informuje o następujących kosztach związanych z ewentualnym odstąpieniem Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

 1. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;

 1. Sprzedawca informuje Klienta o treści art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta, tj. o przypadkach, w których konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zwartej na odległość. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie przysługuje w odmienieniu do umów. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt niefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którym Sprzedawca nie ma kontroli.

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;

 9. w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

 14. w przypadku dokonania zakupu Pakietu Punktów umożliwiającego korzystanie z usługi „Powiadomienia SMS” prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w oparciu o przepis art. 38 pkt 13) ustawy o Prawach konsumenta.


 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, a tym także wymagać dokonania przedpłaty i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produkt. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. W przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca w procesie rejestracji Konta oraz składania Formularza Zamówienia podaje dobrowolnie dane wskazane w rozdz. III ust. 3 i ust. 5.

 2. Dokonując rejestracji Konta oraz składając Formularz Zamówienia Usługobiorca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 3. Dane konieczne do rejestracji i świadczenia Usług są administrowane przez Usługodawcę.

 4. Dane Usługobiorców będą przetwarzane w celach niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto w celach archiwizacji oraz celach marketingowych zgodnie z przepisami prawa.

 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę poprzez Sklep Internetowy z Usługobiorcami zawierane są języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 2. Usługodawca może w każdym czasie dokonywać zmiany Regulaminu w przypadku konieczności zmiany zasad lub sposobu świadczenia usług oraz zawierania umów.

 3. Informacja o zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej sklep.esterownik.pl z podaniem daty, od której obowiązuje zmiana Regulaminu.

 4. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorców od daty wskazanej w informacji o zmianie.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisu prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2015 roku.


Załączniki:

 1. Wzór formularza reklamacji.

 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.